charakterownia-stamp-no-border

Nataliya Iskra - psycholog, psychoterapeuta w zakresie psychoanalizy I psychoterapii psychodynamicznej.

Ukończyła studia psychologiczne na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franka. Zawód psychoterapeuty odbywa się we Lwowskim Instytucie Psychoanalitycznym Zdrowia Psychicznego oraz Międzynarodowym Instytucie Rozwoju Dramatu Symbolicznego i Psychologii Głębokiej. Jest również członkiem Truskawieckiej Szkoły Psychoterapii w nurcie psychoanalizy grupowej. Członek Ukraińskiej Spólki Psychoterapeutów oraz organizacji pozarządowej „Instytut Rozwoju Dramatu Symbolicznego i Psychologii Głębokiej”.

Doświadczenie zawodowe zdobywała we Lwowskim Obwodowym Szpitalu Psychoneurologicznym (2018-2022), pracowała jako psychoterapeuta indywidualny i grupowy, udzielała porad psychologicznych. Doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuta – 4 lata. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą.

Psychoterapeuta pracuje z następującymi problemami:

– stany depresyjne i lękowe
– ataki paniki
– doświadczenie straty (śmierć, rozwód, emigracja itp.)
– problemy w relacjach (małżonkowie, rodzice-dzieci)
– wypalenie emocjonalne, poszukiwanie resursów
– fobie
– trudności w samorealizacji i komunikacji
– kryzysy osobiste
– samookaleczenia
– urazy psychologiczne

Psychoterapia to dla mnie bezwarunkowa akceptacja, a przede wszystkim relacja z pacjentem na podstawie nieocenionej postawy. To praca z człowiekiem, a nie z jego diagnozą. Psychoterapia psychoanalityczna to intymny proces, bezpieczna przestrzeń, w której obowiązują zasady i ramy, z których jedną jest zasada wolnych skojarzeń. Podstawą dobrej pracy terapeutycznej jest zaufanie między pacjentem a terapeutą.

Prowadzi psychoterapię w języku ukraińskim.

flaga-ukrainy

Наталія Іскра – психолог, психотерапевт за напрямом психоаналізу та символдрами (кататимно-імагінативної психотерапії).

Освіту психолога здобула у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Фах психотерапевта – у Львівському психоаналітичному інституті ментального здоровя та Міжнародному інституті розвитку символдрами та глибинної психології. Також є учасницею Трускавецької школи групової психотерапії. Член Української Спілки психотерапевтів та ГО Інститут розвитку символдрами та глибинної психології”.

Професійний досвід здобула у Львівській обласній психоневрологічній лікарні (2018-2022), працювала індивідуальним та груповим психотерапевтом, проводила психологічне консультування. Стаж роботи психотерапевтом – 4 роки. Працює з дорослими та підлітками.

Психотерапевтка працює з такими запитами:

  • депресивні та тривожні стани

  • панічні атаки

  • переживання втрати (смерть, розлучення, еміграція і тд)

  • проблеми в стосунках (подружні, батьки-діти)

  • емоційне вигорання, пошук ресурсів

  • страхи

  • труднощі в самореалізаціі та комунікаціі

  • особистісні кризи

  • самоушкоджуюча поведінка

  • травматизаціі

Психотерапія для мене – це безумовне прийняття, безоціночне ставлення і, перш за все, стосунок з пацієнтом. Це робота з людиною, а не з його діагнозом. Психоаналітична психотерапія – це інтимний процес, безпечний простір, де діють свої правила і рамки, одним з яких є правило вільних асоціацій. Основою доброї терапевтичної роботи є довіра між пацієнтом і терапевтом.

Проводить психотерапію українською мовами.

flaga-angli

Nataliya Iskra – psychologist, psychotherapist in the psychoanalytic and psychodynamic direction.

Graduated as a psychologist from Ivan Franko National University of Lviv. Gained the qualification of a psychotherapist at the Lviv Psychoanalytic Institute of Mental Health and the International Institute for the Development of Symbol Drama and Depth Psychology. She is also a member of the Truskavets School of Group Psychotherapy; Member of the Ukrainian Union of Psychotherapists and the NGO „Institute for the Development of Symbol Drama and Depth Psychology”.

Obtained professional experience at the Lviv Regional Psychoneurological Hospital (2018-2022), worked as an individual and group psychotherapist, and provided psychological counseling. Experience as a psychotherapist – 4 years. Works with adults and adolescents.

The psychotherapist works with the following questions:

– conditions of depression and anxiety;
– panic attacks;
– grief counseling (death, divorce, emigration, etc.);
– relationship problems (for spouses, parents-children);
– emotional burnout, search for resources;
– fears;
– difficulties in self-realization and communication;
– personal crises;
– self-injurious behavior;
– injuries.

“Psychotherapy for me is an unconditional acceptance, an invaluable attitude and, above all, a relationship with the patient. This is a work with a person, not with his diagnosis. Psychoanalytic psychotherapy is an intimate process, a safe space where rules and frameworks apply, one of which is the rule of free associations. The basis of good therapeutic work is trust between the patient and the therapist.

Conducts psychotherapy in Ukrainian.

Rejestracja Online