charakterownia-stamp-no-border

Yuliia Martyn - psycholog, psychoterapeuta, muzykoterapeuta.

Doświadczenie zawodowe zdobywała we Lwowskim Obwodowym Szpitalu Psychoneurologicznym, gdzie od 2018 roku prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną z pacjentami. Ma doświadczenie jako muzykoterapeuta z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi mentalnie w organizacji publicznej „Larsh Kovcheg” (Lwów). Doświadczenie prywatnej praktyki psychoterapeutycznej – 3 lata.

Edukacja:

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franka (psychologia)

Lwowski Instytut Psychoanalityczny Zdrowia Psychicznego (psychoanaliza)

Międzynarodowy projekt edukacyjny muzykoterapii i arteterapii (muzykoterapia).

Jest także magistrem sztuki fortepianowej we Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Łysenka.

Ma własne doświadczenia psychoterapeutyczne indywidualnej terapii psychoanalitycznej, psychoanalizy grupowej w Truskawieckiej Szkole Psychoterapii, a także w projekcie własnego doświadczenia muzykoterapii grupowej.

Psychoterapeuta pracuje w kierunku psychoanalitycznym z dorosłymi i młodzieżą. Główne problemy: stany depresyjne, lęki i napady paniki, żal i strata, traumatyczne przeżycia, trudności w relacjach, kwestie samorealizacji, poczucia własnej wartości itp. Pracuje z dziećmi w zakresie muzykoterapii.

Psychoterapia to miejsce, w którym można umieścić doświadczenia i myśli, które trudno przeżyć w pojedynkę. Terapeutycznie robimy to wspólnie z klientem. I ważne jest dla mnie, aby osoba, która przychodzi do mnie ze swoją historią, czuła się bezpieczna, zaufana i akceptowana.”

Psychoterapeuta jest członkiem Ukraińskiego Zespołu Psychoterapeutów oraz Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Ukrainy. Pracuje pod stała superwizja. Udziela konsultacji w języku ukraińskim i angielskim. Pracuje indywidualnie i online

flaga-ukrainy

Юлія Мартин - психолог, психотерапевт, музикотерапевт.

Отримала професійний досвід у Львівській обласній психоневрологічній лікарні, де проводила групову та індивідуальну психотерапію з пацієнтами з 2018року. Має досвід як музикотерапевт з дітьми та з людьми з розумовою неповносправністю в громадській організації «Лярш Ковчег» (Львів). Досвід приватної психотерапевтичної практики – 3 роки. Освіта: Львівський національний університет ім.І.Франка (психологія). Львівський психоаналітичний інститут ментального здоровя (психоаналіз). Міжнародний навчальний проект музикотерапії та арт-терапії (музикотерапія). Також, є магістром фортепіанного мистецтва Львівської національної музичної академії ім.М.Лисенка. Має власний психотерапевтичний досвід індивідуальної психоаналітичної терапії, групового психоаналізу в Трускавецькій школі, а також в проекті власного досвіду групової музикотерапії. Психотерапевт працює в психоаналітичному напрямку з дорослими та підлітками. Основні запити: депресивні стани, страхи та панічні атаки, переживання горя та втрати, травматичний досвід, труднощі в стосунках, питання самореалізації, самооцінки, та ін. Працює з дітьми в музикотерапевтичному напрямку. «Психотерапія – це місце, де можна розмістити переживання та думки, які важко переживати наодинці. В терапевтичному стосунку ми робимо це разом з клієнтом. І для мене важливо, щоб людина,яка приходить до мене зі своєю історією, відчувала безпеку, довіру та прийняття.» Психотерапевт є членом Української спілки психотерапевтів та Асоціації музикотерапевтів України. Працює під регулярною супервізією. Проводить консультації українською, англійською. Працює очно та онлайн.
flaga-angli

Yuliia Martyn - psychologist, psychotherapist, music therapist.

Gained professional experience at the Lviv Regional Psychoneurological Hospital, where she has been conducting group and individual psychotherapy with patients since 2018. Has significant experience as a music therapist with children and people with mental disabilities in the non-profit public organization „Larsh Kovcheg” (Lviv). Possesses over 3 years of private psychotherapeutic practice.

Education:

Ivan Franko National University of Lviv (Specialty- Psychology)

Lviv Psychoanalytic Institute of Mental Health (Specialty-Psychoanalysis)

International educational project of music therapy and art therapy (Specialty-Music therapy).

Master’s degree in Piano Art at the Mykola Lysenko Lviv National Academy of Music.

Has had psychotherapeutic experience of individual psychoanalytic therapy, group psychoanalysis at the Truskavets school, as well as in the project of her own experience of group music therapy.

The psychotherapist works in the psychoanalytic direction with adults and adolescents. Key issues: depressive states, fears and panic attacks, grief and loss, traumatic experiences, difficulties in relationships, issues of self-awareness, self-esteem, etc. Works with children in the field of music therapy.

„Psychotherapy is a place where you can place experiences and thoughts that are difficult to experience alone. Therapeutically, we do this together with the client. And it is important for me that the person that comes to me with their story feels safe, trusted and accepted. „

The psychotherapist is a member of the Ukrainian Union of Psychotherapists and the Association of Music Therapists of Ukraine. Works under regular supervision. Provides consultations in Ukrainian and English. Works in person and online.

Rejestracja Online